ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ.

หน้าหลัก

ประวัติ

ภารกิจ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖

หน่วยช่างพัฒนา

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙

แนะนำเว็บไซต์
พลเอก ธงชัย สาระสุข

ผบ.นทพ.

พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

พ.ท.วีระศักดิ์ จิตระยนต์

ผบ.ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ.

 

 

 

กิจกรรม ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ.

วันพุธที่ 14 มี.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ช.พัฒนาสนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2561(16 มี.ค.61) โดยทำความสะอาดภายในสำนักงาน พื้นที่ภายในหน่วยและรอบที่ตั้ง บก.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. บ้านน้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 บก.ทท. (นทพ.)โดย ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีช่างจากบริษัทฯ มาสาธิตวิธีการใช้เครื่องจักรกลและวิธีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งเป็นรถเจาะบ่อน้ำบาดาลที่รับมาใหม่ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 1330 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.2 นทพ.และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ ผอ.กขว.นทพ.ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยรับฟังบรรยายสรุปและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม บก.สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 13.00 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. เข้าตรวจการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ซ่อมทางลูกรังและงานขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อตรวจติดตามและกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน

 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้กับกำลังพล บก.ช.พัฒนาฯ ,ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา, ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. เกี่ยวกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ บก.ทท.

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤศมน นาคสุวรรณ์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการของ สนภ.2 นทพ.จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมห้องออกกำลังกาย ณ.บก.ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ. และตรวจบ้านพักกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.ช.พัฒนา.สนภ.2 นทพ. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ของ ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2นทพ. ตามแผนงาน/โครงการ สนภ.2 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) ในพื้นที่ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

มื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ตรวจการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ประจำสัปดาห์ เพื่อให้กำลังพลของ บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบฝึก ณ บริเวณสนามหน้า บก.สนภ.2 นทพ. โดยได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกจาก ร.13 พัน 1 เป็นผู้ดำเนินสาธิตและทำการฝึกให้กับกำลังพลดังกล่าว

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.61 เวลา 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมี ผบ.ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

คติพจน์ นทพ."เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง"