ประวัติหน่วย ช.พัฒนา สนภ.๒ นทพ.

๑. จัดตั้งเมื่อ ๕ เม.ย.๒๕๓๔
๒. หลักฐานการจัดตั้ง ตั้งตาม อฉก.๒๔๖๑ ตาม คำสั่ง บก.ทสส.(เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๖๗๐/๒๕๓๔ ลง ๖ มิ.ย.๓๔
๓. วันสถาปนา -
๔. ที่ตั้ง เดิมตั้งอยู่ หมู่บ้านอุดรแสงเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และย้ายมา ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐  
๕. ประวัติ/ความเป็นมา หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ อดีตตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านอุดรแสงเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการเช่าบ้านเป็นสำนักงาน ซึ่งสถานที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลเอกอุดร  ต่อมาได้ย้ายมาขอใช้อาคารของ กองร้อยที่ ๓ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๓ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และต่อมาได้ก่อสร้างที่ตั้งถาวร เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐   ปัจจุบัน หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   คือ เลขที่ ๑๑ หมู่ ๒ บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี